015 24 02 06 info@kdca.be

Mogelijks heeft u in de verschillende media vernomen dat er sinds 01/05/2019 een nieuw wetboek vennootschapsrecht is. De bedoeling van de wetgever is om de wildgroei van verschillende vennootschapsvormen te beperken, een vorm van vereenvoudiging hierin te maken en vooral een grotere vrijheid naar de ondernemer toe om statuten op maat te maken. Of dit gelukt is zal de toekomst moeten uitwijzen.

Deze wetgeving trad in werking op 01/05/19 voor alle nieuwe vennootschappen. Voor alle bestaande vennootschappen, opgericht vóór 01/05/19, zijn de dwingende bepalingen van toepassing vanaf 01/01/2020. Concreet betekent dit dat u moet rekening houden vanaf 01/01/2020 met deze bepalingen. Wij lichten voor u de belangrijkste eruit.

Vennootschapsvorm

Vanaf 01/05/2019 blijven alleen de vennootschapsvormen BV, NV, CV, VOF en CommV over. Dit wil zeggen dat alle andere vennootschapsvormen zoals een CVBA zullen moeten omgevormd worden.

BVBA en CVBA worden BV  / GCV wordt CommV / NV blijft NV / VOF blijft VOF

De BVBA en CVBA verdwijnen en worden vanaf 01/01/2020 BV ofwel Besloten Vennootschap. Zoals hieronder verder aangeven heeft deze wijziging niet alleen zijn gevolgen qua naam maar ook juridisch. In het straatbeeld zal dan ook het woord BVBA en CVBA wegvallen. U zal op elke factuur, brief, mail, website, dus op elk beeld uitgaande van uw onderneming het woord BVBA of CVBA dienen te wijzigen in BV.

Daarnaast verdwijnt ook de GCV en wordt dit CommV.  Net zoals bij de BVBA en de CVBA moet op elke factuur, brief, mail, website, dus op elk beeld uitgaande van uw onderneming GCV gewijzigd worden in CommV.

NV blijft NV en VOF blijft VOF. M.a.w. deze vennootschapsvormen dienen geen andere vorm aan te nemen.

Tot slot willen we uw aandacht er op vestigen dat in geen enkele afkorting van een vennootschapsvorm nog puntjes opgenomen mogen worden.  N.V. bv. is dus geen geldige afkorting, dit moet NV of nv zijn

BV wordt kapitaalloos

Vanaf 01/01/2020 worden alle BVBA’s van rechtswege een BV. Dit houdt bijgevolg ook in dat vanaf dezelfde datum alles BV’s kapitaalloos worden. Het geplaatst kapitaal wordt dan omgevormd naar een onbeschikbaar eigen vermogen. De reeds aangelegde wettelijke reserves worden omgevormd naar onbeschikbare reserves.

Wanneer u langs de notaris gaat om de statuten om te vormen conform het nieuwe vennootschapsrecht, kan u een clausule toevoegen om dit onbeschikbaar eigen vermogen om te vormen naar een beschikbaar eigen vermogen.

Balanstest en liquiditeitstest

Bij bepaalde uitkering van gelden/vermogen vanuit uw vennootschap naar u privé zal u als bestuurder van uw onderneming een aantal berekeningen moeten maken. De bedoeling is dat bij o.a. de uitkering van dividenden of tantièmes de vennootschap aan een dubbele uitkeringstest onderworpen zal worden met name :

  1. Een balanstest: de uitkering mag niet gebeuren, wanneer naar aanleiding van deze uitkering het netto-actief/onbeschikbaar eigen vermogen negatief is, of negatief zou worden als gevolg van de uitkering.  Deze test moet gebeuren voor de bv, cv en nv.      
  2. Een liquiditeitstest: uw vennootschap moet, na de uitkering, gedurende een periode van twaalf maanden aan haar opeisbare schulden kunnen voldoen en dit volgens de redelijkerwijs te verwachten ontwikkelingen.

Deze test moet enkel voor de bv gebeuren.

Let op : al deze uitkeringen vallen onder de verantwoordelijkheid van de bestuurder.

Bestuurdersaansprakelijkheid (BV, CV en NV)

Zaakvoerders in een BV en een CV worden vanaf 01/01/2020 bestuurders, net zoals in een NV.  De term ‘zaakvoerder’ wordt dus enkel nog gebruikt in een VOF en een CommV.

Het nieuwe wetboek heeft ook een aantal aanpassingen verricht aan de bestuurdersaansprakelijkheid. Het meest in het oog springend is de regels omtrent een inperking van de aansprakelijkheid. De bestuurdersaansprakelijkheid is beperkt tot een maximumbedrag, dat afhankelijk is van de grootte van de vennootschap.

Omzet Balanstotaal Max. aansprakelijkheid
< € 350.000 < € 175.000 € 125.000
< € 700.000 < € 350.000 € 250.000
< € 900.000 < € 4.500.000 € 1.000.000
€ 900.000- € 50.000.000 € 4.500.000 – € 43.000.000 € 3.000.000
> € 50.000.000 > € 43.000.000 € 12.000.000

Dit maximumbedrag moet ervoor zorgen dat het risico op bestuurdersaansprakelijkheid ook beter verzekerbaar wordt. Dus we raden sterk aan om eens langs te gaan bij uw verzekeringsmakelaar i.v.m. het afsluiten van een aansprakelijkheidsverzekering.

Let wel: dit geldt enkel voor een lichte fout, niet voor een herhaaldelijke lichte fouten en grove fouten.

Belangenconflictenregeling = onthoudingsplicht

De wetgever wilt meer eenvormigheid brengen in de belangenconflictenregeling. Een belangenconflict zou kunnen ontstaan wanneer een bestuurder een bepaald goed verkoopt aan de vennootschap waarin hij/zij bestuurder is of omgekeerd.

De bestuurder met een belangenconflict dient zich steeds te onthouden en mag dus niet langer deelnemen aan de beraadslaging en de stemming. Dit wil zeggen dat de bestuurder die een belangenconflict heeft het bestaan van het belangenconflict dient te melden. De bestuurder moet in dit geval effectief de vergaderruimte verlaten. Vervolgens zal in de notulen van de vergadering het belangenconflict opgenomen worden met de nodige toelichting en de eventuele risico’s.

Als alle bestuurders getroffen zijn door een belangenconflict, dan moet de beslissing gebeuren door de algemene vergadering van aandeelhouders.

In geval er in de vennootschap slechts één bestuurder is en deze eveneens aandeelhouder is, dient het belangenconflict opgenomen te worden in een bijzonder verslag. Dit verslag moet mee worden neergelegd met de jaarrekening.

Statuten

In de statuten van uw onderneming wordt natuurlijk nog steeds gesproken over een BVBA of een CVBA.  Daarom moeten de statuten van uw onderneming in overeenstemming gebracht worden met het nieuwe wetboek.  Uw onderneming heeft hiervoor tijd tot 31/12/2023.  Zolang deze statutenwijziging niet doorgevoerd werd, zijn zowel het oude wetboek van vennootschappen als het nieuwe wetboek van vennootschappen en verenigingen van toepassing.  Dit laatste enkel voor de dwingende bepalingen.

Dit kan mogelijk tot onduidelijkheden leiden, daarom raden wij u aan om niet te lang te wachten met de statutenwijziging.  Deze statutenwijziging biedt ineens ook de mogelijkheid om gebruik te maken van de nieuwe bepalingen van het wetboek van vennootschappen en verenigingen, zoals bv. het creëren van aandelensoorten en meervoudig stemrecht.

Deze statutenwijziging kan enkel goedgekeurd worden door een buitengewone algemene vergadering.  Dit betekent dat u hiervoor uw notaris moet inschakelen.